1. Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Sarah Nicolina Šibileva s IČO: 08168911
  se sídlem Heřmanovice 416 793 74
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.sarahnicolina.cz
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží.

  Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží

  Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 5. 2020


   

  2. Platební podmínky

  • Cena jednotlivých produktů je uvedena na webových stránkách včetně DPH.
  • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.
   

  Možnosti platby

  • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.
   Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffaisen Bank, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Equa Bank, Sberbank, Era, MONETA Money Bank.
   • Bankovním převodem po vystavení zálohové faktury Poskytovatelem.

   Kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).


   

  3. Reklamační podmínky

  • Jako dodavatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady.
  • Uživatel je oprávněn službu reklamovat výhradně po dobu trvání služby.
  • Při reklamaci nás kontaktujte písemně či emailem. Reklamace vyřizujeme do 30 dnů od uplatnění reklamace.
  • Dodavatel neodpovídá za výsledek služby.
  • Uživatel je povinen vytknout vady služby bez zbytečného odkladu.
  • Nevytkne-li uživatel vadu včas ztrácí tím práva vyplývající z případného vadného plnění.

  Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 5.6.2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží. Internetová adresa www.sarahnicolina.cz. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu. Veškeré požadavky můžete uplatnit na Internetové adrese www.sarahnicolina.cz., Sarah Nicolina Šibileva s IČO: 08168911 se sídlem v Heřmanovice 416 793 74. 

   

  Poslední volná místa na nábor do PROMĚNY

  Jdeš do toho? Kontaktuj mě níže ve formuláři a já se ti během chvilky ozvu! 

  Kvůli pečlivosti a individuálnímu přístupu JE KAPACITA MÍST OMEZENA.